home | free vpn | free proxy | web proxy | premium vpn
Domain: suisei.or.jp

[1] U85U8FU89U9A

   * [2]nitui5te
     + [3]
     + [4]BuRaN6DoSuTo-6Ri-6
     + [5]rimi
   * [6]Sa-6BiSu
     + [7].6Sa-6BiSu
     + [8]Sa-6BiSu
     + [9]Sa-6BiSu
     + [10]Sa-6BiSu
   * [11]
     + [12]Na-6SiN6GuHo-6Mukatakuri
        o [13]
        o [14]RiHaBiRiTe-6SiYON6 katakuri
        o [15]katakuriSuTeI6sazan5ka
        o [16]katakuriRiHaBiRiTe-6SiYON6
        o [17]GuRu-6PuHo-6Mukatakuri
        o [18]DeI6Sa-6BiSukatakuriKeA6SeN6Ta-6 mokusei5
        o [19]Ho-6MuHeRuPa-6SuTe-6SiYON6katakuri
        o [20] katakuri
        o [21]katakuri
        o [22]NPOnokatakuriPoTUKe
     + [23]Ho-6MuKeA6HaU6Sumito
        o [24]DeI6Sa-6BiSuSeN6Ta-6 sakado
        o [25]keyaki
        o [26]Ho-6MuHeRuPa-6SuTe-6SiYON6 keyaki
        o [27]SeN6Ta-6
        o [28]Sa-6BiSunano
     + [29]Ho-6Mukatakurino
        o [30]SiYO-6ToSuTeI6 katakurino
        o [31]DeI6Sa-6BiSuSeN6Ta-6 katakurino
        o [32]SeN6Ta-6
        o [33]Sa-6BiSunano 
     + [34]Sa-6BiSukike katakurino
   * [35]
     + [36]KoN6SePuTo
     + [37]meru
     +
     + [38]woru
     + [39]
        o [40]
        o [41]
        o [42]
        o [43]KeA6MaNeZiYA-6
        o [44]SeRaPiSuTo
     + [45]Huo6-6Mu
   * [46]
     + [47]
     + [48]
     + [49]
   * [50]o5se

  (BUTTON) toggle navigation
   * [51]nitui5te
   * [52]
   * [53]Sa-6BiSu
   * [54]
   * [55]
   * [56]o5i5wase

   * a5natanoU91U94gaU92kimasu
   * a5natanoU91U94gaU92kimasu
   * a5natanoU91U94gaU92kimasu  U8BU80U81人U9DU81U96Na-6SiN6GuHo-6Mukatakuri


Na-6SiN6GuHo-6Mukatakuri

  4516-1
  軽費U80U81人Ho-6MuKeA6HaU6Sumito

Ho-6Mu
KeA6HaU6Sumito

  4231-2
  U89U88U8AU80U81人Ho-6MukatakurinoU83

Ho-6Mu
katakurino

  1763-12
  Sa-6BiSuU98kiU98齢U80U85U90U91keU8FU85 katakurino家

Sa-6BiSukike
katakurino

  1763-9/1763-10

  誰mogaU89U83siteU9AraseruU80U81U8Cwo
  誰mogaU84U90U86nonai5 U8BU85deU85U81naU8BwoU8FU97kerare
  ruU8FU89noU9FU8Fwomezasi,_U89U83siteU9AraseruU9CU9FU9F
  dukurini貢U8Csimasu._

[57]o5U9Frase

  [58]U80覧

  2021.09.10
     [59]zoomnosimasu!<'hukusino>'

  2021.09.1
     [60]KeA6HaU6Sumitonitui5tenogo ~~

  2021.08.31
     [61]~O6N6RaI6N6vol.2noo5rase~

  2021.08.26
     [62]simasita

  2021.08.19
     [63]KeA6HaU6Sumitonitui5tenogo ~8/19~

  2021.08.6
     [64]~O6N6RaI6N6noo5rase~ simasita

  U85U8FU89U9AdeU80U92niU83U8Dkitai5U96
  <"U8FU89yaU8BnoU95U8Bnikakawaritai5>"toU80U9DtUtei5rua5nat
  anitotUte,_sonoU83i5wokatatinidekiru,_sositeberuU92U83gakokonih
  aa5rimasu

  U85U8FU89U9AdeU80U92niU83U8Dkitai5U96
  <"U8FU89yaU8BnoU95U8Bnikakawaritai5>"toU80U9DtUtei5rua5nat
  anitotUte,_
  sonoU83i5wokatatinidekiru,_sositeberuU92U83gakokonihaa5rimasu
  [65]sikuru
  U8FU8BnoU9AkatakuriPoTUKe

NPO
nokatakuriPoTUKe

  katakuriU8FU8BnoU9A

katakurino

  SuTaTUHuBuRoGu

SuTaTUHuBuRoGu

  kuri太U83U8EU97U98

kuri

  [66]U8CU9FU8EU91U8CU80
  [67]U8CU9FU8EU9DU81U94U9F活U8DU94U90U8CU84U90U88

[68]nitui5te

   * [69]
   * [70]BuRaN6DoSuTo-6Ri-6
   * [71]rimi

[72]Sa-6BiSu

   * [73].6Sa-6BiSu
   * [74]Sa-6BiSu
   * [75]Sa-6BiSu
   * [76]Sa-6BiSu

[77]

   * [78]
   * [79]
   * [80]

[81]

   * [82]Na-6SiN6GuHo-6Mukatakuri
     + [83]
     + [84]RiHaBiRiTe-6SiYON6 katakuri
     + [85]katakuriSuTeI6sazan5ka
     + [86]katakuriRiHaBiRiTe-6SiYON6
     + [87]GuRu-6PuHo-6Mukatakuri
     + [88]DeI6Sa-6BiSukatakuriKeA6SeN6Ta-6 mokusei5
     + [89]Ho-6MuHeRuPa-6SuTe-6SiYON6katakuri
     + [90] katakuri
     + [91]katakuri
     + [92]NPOnokatakuriPoTUKe
   * [93]Ho-6MuKeA6HaU6Sumito
     + [94]DeI6Sa-6BiSuSeN6Ta-6 sakado
     + [95]keyaki
     + [96]Ho-6MuHeRuPa-6SuTe-6SiYON6 keyaki
     + [97]SeN6Ta-6
     + [98]Sa-6BiSunano
   * [99]Ho-6Mukatakurino
     + [100]SiYO-6ToSuTeI6 katakurino
     + [101]DeI6Sa-6BiSuSeN6Ta-6 katakurino
     + [102]SeN6Ta-6
     + [103]Sa-6BiSunano 
   * [104]Sa-6BiSukike katakurino

[105]

   * [106]KoN6SePuTo
   * [107]meru
   *
   * [108]woru
   * [109]
     + [110]
     + [111]
     + [112]
     + [113]KeA6MaNeZiYA-6
     + [114]SeRaPiSuTo
   * [115]Huo6-6Mu

[116]o5i5wase

[117]NPOno
katakuriPoTUKe

[118]katakurino

[119]SuTaTUHuBuRoGu

[120]kuri

[121]o5rase

[122]
  =T311-4153 4516-1
  TEL [123]029-257-7361 / FAX 029-251-2642
  c-o Suiseifukushikai.

  [124]U8EU94U9CU8BU9FHuo6-6Muhakotira

References

  Visible links
  1. https://www.suisei.or.jp/
  2. https://www.suisei.or.jp/corporation/
  3. https://www.suisei.or.jp/corporation/#rinen
  4. https://www.suisei.or.jp/corporation/#ayumi
  5. https://www.suisei.or.jp/corporation/#torikumi
  6. https://www.suisei.or.jp/service/
  7. https://www.suisei.or.jp/service/#nyusyo
  8. https://www.suisei.or.jp/service/#tsusyo
  9. https://www.suisei.or.jp/service/#houmon
 10. https://www.suisei.or.jp/service/#soudan
 11. https://www.suisei.or.jp/office/
 12. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/
 13. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#tankinyusyo_nursinghome
 14. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#rehabilitation_katakuri
 15. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#sazanka
 16. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#houmon_katakuri
 17. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#grouphome_katakuri
 18. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#mokusei
 19. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#homehelperstation_katakuri
 20. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#shiteikyotaku_katakuri
 21. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#katakurisoudan
 22. https://www.suisei.or.jp/katakuri/
 23. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/
 24. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#sakado
 25. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#keyaki
 26. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#helperstation_keyaki
 27. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#mito_nanbu
 28. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#nanohana
 29. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/
 30. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/#shortstay_katakurinosato
 31. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/#dayservice_katakuri
 32. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/#mito_seibu
 33. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/#nanohana_ootsuka
 34. https://www.suisei.or.jp/office/katakurinoie/
 35. https://www.suisei.or.jp/recruit/
 36. https://www.suisei.or.jp/recruit/concept/
 37. https://www.suisei.or.jp/recruit/talent/
 38. https://www.suisei.or.jp/recruit/welfare/
 39. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/
 40. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/caregiver/
 41. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/nurse/
 42. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/nutritionist/
 43. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/caremane/
 44. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/therapist/
 45. https://www.suisei.or.jp/recruit/entry/
 46. https://www.suisei.or.jp/information/
 47. https://www.suisei.or.jp/information/#corporate
 48. https://www.suisei.or.jp/information/#bid
 49. https://www.suisei.or.jp/information/#office
 50. https://www.suisei.or.jp/inquiry/
 51. https://www.suisei.or.jp/corporation/
 52. https://www.suisei.or.jp/office/
 53. https://www.suisei.or.jp/service/
 54. https://www.suisei.or.jp/recruit/
 55. https://www.suisei.or.jp/information/
 56. https://www.suisei.or.jp/inquiry/
 57. https://www.suisei.or.jp/category/news/
 58. https://www.suisei.or.jp/news/
 59. https://www.suisei.or.jp/2021/09/zoom%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%ae%89%e8%a7%a3%e6%b6%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81%e3%80%8c%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%ae%e5%ba%a7%e8%ab%87%e4%bc%9a%e3%80%8d/
 60. https://www.suisei.or.jp/2021/09/%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%bf%e3%81%a8%e5%85%a5%e9%a4%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%80%ef%bd%9e%e6%9c%80%e6%96%b0%ef%bd%9e/
 61. https://www.suisei.or.jp/2021/08/%ef%bd%9e%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%ba%a7%e8%ab%87%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9bvol-2%ef%bd%9e/
 62. https://www.suisei.or.jp/2021/08/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
 63. https://www.suisei.or.jp/2021/08/%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%bf%e3%81%a8%e5%85%a5%e9%a4%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%80%ef%bd%9e8-19%e6%9b%b4%e6%96%b0/
 64. https://www.suisei.or.jp/2021/08/%ef%bd%9e%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%ba%a7%e8%ab%87%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bd%9e/
 65. https://www.suisei.or.jp/recruit/
 66. http://iba-min.org/
 67. http://www.ibaraki-health.coop/home/
 68. https://www.suisei.or.jp/corporation/
 69. https://www.suisei.or.jp/corporation/#rinen
 70. https://www.suisei.or.jp/corporation/#ayumi
 71. https://www.suisei.or.jp/corporation/#torikumi
 72. https://www.suisei.or.jp/service/
 73. https://www.suisei.or.jp/service/#nyusyo
 74. https://www.suisei.or.jp/service/#tsusyo
 75. https://www.suisei.or.jp/service/#houmon
 76. https://www.suisei.or.jp/service/#soudan
 77. https://www.suisei.or.jp/information/
 78. https://www.suisei.or.jp/information/#corporate
 79. https://www.suisei.or.jp/information/#bid
 80. https://www.suisei.or.jp/information/#office
 81. https://www.suisei.or.jp/office/
 82. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/
 83. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#tankinyusyo_nursinghome
 84. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#rehabilitation_katakuri
 85. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#sazanka
 86. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#houmon_katakuri
 87. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#grouphome_katakuri
 88. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#mokusei
 89. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#homehelperstation_katakuri
 90. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#shiteikyotaku_katakuri
 91. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/#katakurisoudan
 92. https://www.suisei.or.jp/katakuri/
 93. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/
 94. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#sakado
 95. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#keyaki
 96. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#helperstation_keyaki
 97. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#mito_nanbu
 98. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/#nanohana
 99. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/
 100. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/#shortstay_katakurinosato
 101. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/#dayservice_katakuri
 102. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/#mito_seibu
 103. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/#nanohana_ootsuka
 104. https://www.suisei.or.jp/office/katakurinoie/
 105. https://www.suisei.or.jp/recruit/
 106. https://www.suisei.or.jp/recruit/concept/
 107. https://www.suisei.or.jp/recruit/talent/
 108. https://www.suisei.or.jp/recruit/welfare/
 109. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/
 110. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/caregiver/
 111. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/nurse/
 112. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/nutritionist/
 113. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/caremane/
 114. https://www.suisei.or.jp/recruit/staff/therapist/
 115. https://www.suisei.or.jp/recruit/entry/
 116. https://www.suisei.or.jp/inquiry/
 117. https://www.suisei.or.jp/katakuri/
 118. https://www.suisei.or.jp/fellow/
 119. https://www.suisei.or.jp/staff/
 120. https://www.suisei.or.jp/kuritaro/
 121. https://www.suisei.or.jp/news/
 122. https://www.suisei.or.jp/privacy/
 123. tel:029-257-7361
 124. https://www.suisei.or.jp/recruit/entry/

  Hidden links:
 126. https://www.suisei.or.jp/recruit/guideline/
 127. https://www.suisei.or.jp/office/nursinghome_katakuri/
 128. https://www.suisei.or.jp/office/homecare_mito/
 129. https://www.suisei.or.jp/office/tokuyou_katakurinosato/
 130. https://www.suisei.or.jp/office/katakurinoie/
 131. https://www.suisei.or.jp/katakuri/
 132. https://www.suisei.or.jp/fellow/
 133. https://www.suisei.or.jp/staff/
 134. https://www.suisei.or.jp/kuritaro/
 135. https://www.suisei.or.jp/recruit/guideline/