home | free vpn | free proxy | web proxy | premium vpn
Domain: studio19.gr

  [Studio19_logo2.png]

O stath發'*s 琦*s e'xei sta琦ty%sei tyn leitourgi'a tou.

Sa*s euxaristou%畫

  Gia ta 27 xro'nia akro'asy*s apo' tyn suxno'tyta twn 101,9 FM tou
  Yraklei'ou Kry%ty*s.

  Gia e'ntexny ellyniky% 發usiky% sta FM tou Yraklei'ou, suntonistei'te
  ston sunergazo'畫no R/S:
  Kardia' stou*s 95.0 MHz

  [image02.jpg]

  [image03.jpg]

  [image04.jpg]

Studio 19

Mousiky% xwri'*s y畫ro稍ni'a ly%cew*s

  Apo' ta te'ly ty*s dekaeti'a*s tou '80 w*s ton Apri'lio tou 2016 o
  radiofwniko'*s stath發'*s Studio 19 leitourgou%se anellipw%*s
  prosanatolis畫'no*s stathera' sto kalo' tragou%di pou se'betai tyn
  euaisthysi'a, to epi'pedo kai ty noy發su%ny twn akroatw%n.
  Poio'tyta, sobaro'tyta kai sune'peia xarakty%rizan to u%fo*s tou
  stath發u% w*s filosofi'a, gi' auto' kai to pro'gra紫a' tou y%tan to'so
  proseg畫'no kai idiai'tero, pou e'畫ne anepyre'asto apo' ti*s
  哀eiry%ne*s twn souce' kai ane'pafo apo' ty fthora' tou xro'nou.
  Upy%rce o prw%to*s radiofwniko'*s stath發'*s pou xrysi發poi'yse tyn
  su%gxrony texnologi'a kai tou*s ylektronikou%*s upologiste'*s styn
  paragwgy% tou radiofwnikou% progra'紫ato*s.
  To Studio 19 y%tan 發usiko'*s stath發'*s kai to pro'gra紫a' tou
  e皖louti'zontan apo' radiofwnika' e'ntheta 畫 poiki'ly the琦tologi'a
  (o'pw*s ugei'a, texnologi'a, oikologi'a, kiny琦togra'fo, pagko's痣e*s
  y畫're*s, xronolo'gio, eortolo'gio klp), e'ntheta pou ananew%nontan kai
  a'llazan se takta' diasty%琦ta, ana'loga 畫 ti*s ana'gke*s tou
  stath發u%, twn akroatw%n kai ty*s epoxy%*s... li'ga lo'gia dylady% kai
  kala', pou den kou%razan.

Studio 19 radio

References

  Visible links

  Hidden links:
  2. http://studio19.gr/#carousel-example
  3. http://studio19.gr/#carousel-example
  4. https://www.facebook.com/studio19fm
  5. https://twitter.com/studio19gr
  6. https://www.facebook.com/studio19fm
  7. https://twitter.com/studio19gr