home | free vpn | free proxy | web proxy | premium vpn
Domain: stoffenjournaal.nl

  Stoffen
  Journaal.nl
  Voor PGS 15 en PGS 6
  (BUTTON)
   * [1]Mijn journaal
     + [2]Maak Stoffenjournaal
     + [3]Bekijk Stoffenjournaal
   * [4]Mijn stoffen
   * [5]Mijn locaties
   * [6]Mijn voorraad
   * [7]Print Etiketten
   *
   * [8]Login
   * [9]Registreer

   * StoffenJournaals
    Voor Pgs 15 en PGS 6
    De kortste weg naar een Stoffenjournaal
    Bespaar tijd en geld door uw Stoffenjournaal
    aan de specialist uit te besteden
    [10]Lees meer
   * StoffenJournaals
    Voor Pgs 15 en PGS 6
    Waarom zou u het wiel opnieuw uitvinden?
    Waarschijnlijk heeft u meer te doen...
    [11]Lees meer

Waarom StoffenJournaal.nl ?

  1. Omdat u volgens voorschift 3.15.1 van Publicatiereeks Gevaarlijke
    Stoffen (PGS 15) verplicht bent een representatief journaal te
    hebben indien u meer dan 2500 kg stoffen en/of CMR stoffen opslaat
    (bekijk voorschrift details hier).
  2. Omdat u volgens voorschift 4.3 van Publicatiereeks Gevaarlijke
    Stoffen ( PGS 6 / Brzo 2015 ) verplicht bent een adequate
    registratie van stoffen bij te houden indien u veel gevaarlijke
    stoffen opslaat.
    Zie [12]PGS 6 - Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo
    2015
  3. Omdat Stoffenjournaal.nl de makkelijkste manier is om deze
    stoffenjournaals en stoffenlijsten te maken, want
    Stoffenjournaal.nl levert u onder andere:
    [reportVink.jpg]
    [13]

PGS 15 Stoffenjournaal en PGS 6 stoffenlijsten
    Complete, actuele Stoffenjournaals met één druk op de knop.
    [14]

Een voorraadbeheersysteem, gemaakt voor de PGS 15 en PGS 6
    Alles wat u nodig heeft om uw voorraad te beheren, zonder onnodige
    extra's. Notificaties bij:
     + Combinaties van onverenigbare gevaarlijke stoffen
     + Overschrijding van de maximale hoeveelheid per
      opslagvoorziening
     + Stoffen die gescheiden opgeslagen moeten worden
    ADR
    [15]

De lijst van gevaarlijke goederen van deel 3.2 van het ADR
gebruiksvriendelijk ontsloten
    Type een paar letters van uw stofnaam, en zie direct alle ADR
    relevante eigenschappen:
     + ADR klasse
     + UN nummer
     + ADR pictogram(men)
     + etc.
    [16]

Gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen
    Print moeiteloos etiketten die voldoen aan Verordening (EG) nr.
    1272/2008. Inclusief gevarenpictogrammen, H en P zinnen, UFI etc.
    [stofBlue.jpg]
    [17]

Vind direct de ADR- en CMR eigenschappen van stoffen, de CLP indeling en
gevaarsidentificatienummers
    Handige zoekfunctie om uw stoffen snel in de divere lijsten te
    vinden.
    U kunt het Stoffenjournaal of de stoffenlijsten van
    Stoffenjournaal.nl ook gebruiken om uw vergunning aan te vragen
    voor de Omgevingsdienst.
    [18]Probeer gratis

Verlaag uw kosten en verhoog de veiligheid
    Met Stoffenjournaal.nl hoeft u uw PGS 15 Stoffenjournaal en PGS 6
    stoffenlijsten niet meer handmatig te maken. U heeft geen ander
    voorraadbeheersysteem meer nodig. Overtredingen van de PGS
    richtlijnen en gevaarlijke situaties worden voorkomen door ons
    alert systeem.
    Voor de PGS 6 levert Stoffenjournaal.nl u 2 stoffenlijsten:
     1. De stoffenlijst door een ieder te raadplegen
     2. De stoffenlijst per installatie voor de hulpdiensten
    Stoffenjournaal.nl geeft u de mogelijkheid om delen van de
    stoffenlijsten te verbergen tbv geheimhouding.

Stoffenjournaal en voorraadbeheer in één systeem
    U hoeft enkel uw voorraad toe te voegen aan Stoffenjournaal.nl. Het
    Stoffenjournaal komt dan automatisch tot uw beschikking.

Zekerheid en kwaliteit.
    Stoffenjournaal.nl is gebouwd obv grondige analyse van de PGS 6 en
    PGS 15 richtlijnen. Stoffenjournaal.nl is gecontroleerd door
    meerdere PGS adviesbureaus.

Zorg voor uw omgeving
    Stoffenjournaal.nl heeft meerdere mechanismen ingebouwd die uw
    stoffenopslag veilig houden.

Uw Stoffenjournaal altijd direct beschikbaar
    Stoffenjournaal heeft een eigen voorraadbeheersysteem, en toont
    daarmee altijd uw actuele voorraad op het Stoffenjournaal

[19]PGS 15, Voorschrift 3.15.1
    (BUTTON) ×
    Indien in een inrichting meer dan 2500 kg verpakte gevaarlijke
    stoffen en/of CMR stoffen worden opgeslagen, moet per
    opslagvoorziening een representatief journaal aanwezig zijn. Dit
    journaal moet de hulpverlenende diensten een beeld geven van de te
    verwachten gevaren als gevolg van de opgeslagen stoffen. Dit
    journaal moet direct toegankelijk zijn.
    Het journaal moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:
     1. de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing,
      de technische benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de
      ADR-klasse van de stof zoals vermeld in het ADR of de
      IMDG-code;
     2. de hoeveelheid van de stof per ADR-klasse;
     3. de verpakkingsgroep (indien toegewezen);
     4. het UN-nummer van de stof alsmede de modelnummers van de
      gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;
     5. CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun
      chemische naam en de vermelding CMR;
     6. een instructie met de namen en telefoonnummers van personen
      met wie hulpverlenende diensten in het geval van een
      calamiteit contact kunnen opnemen.
    Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het
    volgende is aangegeven:
     1. de plattegrond van de inrichting;
     2. de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;
     3. de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of
      CMR-stoffen zijn opgeslagen;
     4. een noordpijl.
    Zie [20]Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0
    (09-2016)

[21]PGS 15, paragraaf 1.6
    (BUTTON) ×
    Bij het vaststellen van hoeveelheden, grenzen en dergelijke kan
    voor het gebruik van inhoud- of gewichtseenheden aangesloten worden
    bij de terminologie van het ADR. Dat betekent:
     1. voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde,
      vloeibaar gemaakte gassen en onder druk opgeloste gassen, de
      netto massa in kg;
     2. voor vloeistoffen en samengeperste gassen, de nominale inhoud
      van houders in l. Indien de aanduidingen op of aan de
      verpakking afwijken van bovengenoemde regel uit het ADR dan
      mogen de aanduidingen (voor gewicht of inhoud) op of aan de
      verpakking worden gevolgd."
    Afhankelijk van welke stoffen opgeslagen worden (en wat er op de
    verpakking staat), kan dus van kilogrammen of liters worden
    uitgegaan.
    Dit geldt voor de hoeveelheid van 2.500 kg (of liter) in vs. 3.15.1
    en werkt ook zo door in de hele PGS 15.
    Zie [22]Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0
    (09-2016).

[23]Stofidentificatienummer of UN-nummer
    (BUTTON) ×
    Het stofidentificatienummer of UN-nummer (ook wel VN-nummer,
    Engels: UN number) is een getal van vier cijfers dat een
    gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, volgens de
    voorschriften van de Verenigde Naties (de "Recommendations on the
    Transport of Dangerous Goods", ook bekend als het "oranje boek").
    Het wordt onder meer gebruikt in het ADR, de Europese
    reglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de
    weg.
    v In deel 3 van Bijlage A bij het ADR is een lijst opgenomen van
    stoffen volgens hun UN-nummer, met aanduiding van de bijhorende
    gevarenklasse en de bepalingen op het gebied van verpakking,
    vervoer ... uit het ADR die erop van toepassing zijn.
    Enkele UN-nummers zijn:
    1001 ethyn (acetyleen), opgelost
    1002 lucht, samengeperst
    1005 ammoniak, watervrij
    1008 boortrifluoride
    1011 butaan
    1010 1,3-butadieen
    1013 koolstofdioxide
    1017 dichloor
    1038 etheen, sterk gekoeld, vloeibaar
    1044 brandblusapparaten die een samengeperst of vloeibaar gas
    bevatten
    1045 difluor, samengeperst
    1046 helium, samengeperst
    1049 diwaterstof, samengeperst
    1050 waterstofchloride, watervrij
    1052 fluorwaterstof, watervrij
    1066 distikstof, samengeperst
    1072 dizuurstof, samengeperst
    1073 dizuurstof, sterk gekoeld, vloeibaar
    1075 petroleumgassen, vloeibaar gemaakt
    1076 fosgeen
    1077 propeen
    1088 acetaal
    1090 aceton
    1114 benzeen
    1120 butanolenv 1125 n-butylamine
    1131 koolstofdisulfide
    1133 lijmen met brandbare vloeistof
    1145 cyclohexaan
    1170 ethanol in oplossing
    1202 stookolie, dieselolie
    1203 benzine
    1223 kerosine
    1230 methanol
    1263 verf, vernis en aanverwante producten zoals verdunner
    1266 parfumerieproducten met brandbare oplosmiddelen
    1268 petroleum producten
    1294 tolueen
    1299 terpentijn
    1300 kunstterpentijn (white spirit)
    1307 xylenen
    1544 cafeïne
    1574 aniline
    1744 dibroom
    1779 mierenzuur
    1789 zoutzuur
    1790 waterstoffluoride
    1791 natriumhypochloriet
    1805 fosforzuur
    1823 natriumhydroxide
    1824 natronloog
    1830 zwavelzuur
    1863 brandstof voor straalvliegtuigen
    1950 spuitbussen (aerosolen)
    1962 etheen
    1965 mengsel van koolwaterstofgassen, vloeibaar gemaakt
    (bijvoorbeeld lpg)
    1966 diwaterstof, sterk gekoeld, vloeibaar
    1967 insecticide, gas, giftig, niet elders genoemd
    1968 insecticide, niet elders genoemd
    1969 isobutaan
    1971 methaan of aardgas, samengeperst
    1972 methaan of aardgas, sterk gekoeld, vloeibaar
    1977 distikstof, sterk gekoeld, vloeibaar
    1978 propaan
    2014 waterstofperoxide, 20 - 60 % oplossing in water
    2015 waterstofperoxide, meer dan 60 % oplossing in water
    (gestabiliseerd)
    2030 hydrazine, oplossing in water
    2031 salpeterzuur (met uitzondering van roodrokend salpeterzuur)
    2032 roodrokend salpeterzuur
    2073 ammoniak oplossing in water
    2187 koolstofdioxide, sterk gekoeld, vloeibaar
    2188 arsine
    2199 fosfine
    2209 formaldehyde (oplossing)
    2212 asbest (crocidoliet, amosiet, mysoriet)
    2304 naftaleen, gesmolten
    2312 fenol, gesmolten
    2447 fosfor, gesmolten
    2448 zwavel, gesmolten
    2570 cadmiumverbindingen
    2588 pesticide, vast, giftig, niet elders genoemd
    2590 asbest, wit (chrysotiel, actinoliet, anthofylliet, tremoliet)
    2794 batterijen gevuld met vloeibare zure elektrolyt
    2795 batterijen gevuld met vloeibare alkalische elektrolyt
    2800 gesloten batterijen gevuld met vloeibare elektrolyt
    2809 kwik
    2821 fenol, oplossing
    2871 antimoonpoeder
    3066 verf en verwante producten (verdunner, oplosmiddel...)
    Ontplofbare stoffen (gevarenklasse 1) hebben een UN-nummer kleiner
    dan 1000.

[24]CMR lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in
artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
    (BUTTON) ×
    Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het
    hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en
    Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen
    ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de
    Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de
    Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en
    verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van
    de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van
    Verordening (EG) nr. 1907/2006.
    Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:
    -door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI
    van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn
    2004/37/EG,
    en/of
    -door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.
    * Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl
    ([25]http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen).
    2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de
    Staatscourant.
    Zie [26]Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

ADR lijst
    (BUTTON) ×
    De ADR lijst van de overheid bevat stoffen die gevaarlijk zijn om
    over de weg te vervoeren.
    Bijvoorbeeld vanwege brandbaarheid.
    Indien uw stof op deze lijst staat, moet op het Stoffenjournaal
    enkele gegevens van deze lijst worden weergegeven.
    Daarom is het nodig dat u uw stof selecteert in de ADR lijst.
    [27]Lees hier [28]of hier meer over de ADR lijst
    (BUTTON) Sluit

Juridisch informatie
    (BUTTON) ×
    De auteursrechten op de PGS publicaties berusten bij de
    PGS-beheerorganisatie.
    (BUTTON) Sluit

PGS 6 stoffenlijsten
    (BUTTON) ×
    Er worden vier stoffenlijsten onderscheiden:
     + lijst met gevaarlijke stoffen ten behoeve van de kennisgeving;
     + stoffenlijst door een ieder te raadplegen (publiekslijst);
     + beschrijving van gevaarlijke stoffen voor de inrichting (als
      onderdeel van het VR);
     + actuele stoffenlijst per installatie voor de hulpdiensten.
    In de praktijk wordt met twee stoffenlijsten gewerkt, namelijk de
    stoffenlijst door een ieder te raadplegen en de actuele
    stoffenlijst per installatie voor de hulpdiensten. Beide
    stoffenlijsten moeten regelmatig worden bijgewerkt.
    Zie [29]PGS 6 - Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo
    2015 .

[30]PGS 15, paragraaf 1.6
    (BUTTON) ×
    [tabele1_OnverenigbareCombinatiesAdr.gif]

Voorschriften voor de opslag van gasflessen Wabo, Arbo
    (BUTTON) ×
    vs 6.2.1
    Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan
    125 l, moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde
    opslagvoorziening met uitzondering van werkvoorraden, of op een
    laskar geplaatste gasflessen of gasflessen die zijn aangesloten aan
    een verzamelleiding die leidt naar een verbruikspunt. In een
    opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn die voor
    het beheer.
    Zie [31]Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0
    (09-2016) .

Contact
    Ma - vrij
    9:00 Am - 17:00 H

PGS gerelateerde lijsten
     + [32]ADR klassen
     + [33]ADR gevaarlijke goederen lijst
     + [34]Gevaarsidentificatienummers
     + [35]CMR stoffen
     + [36]Gevaarsetiketten
    Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van
    cookies. (BUTTON) Sta cookies toe
    [37]Veel gestelde vragen | [38]Contact | [39]Algemene voorwaarden |
    [40]Privacy statement | [41]Over Stoffenjournaal.nl | [42]Prijzen |
    [43]Sitemap

References

  Visible links
  1. https://www.stoffenjournaal.nl/index.html
  2. https://www.stoffenjournaal.nl/home
  3. https://www.stoffenjournaal.nl/reports/journaal
  4. https://www.stoffenjournaal.nl/products
  5. https://www.stoffenjournaal.nl/locations
  6. https://www.stoffenjournaal.nl/items
  7. https://www.stoffenjournaal.nl/gevaarsetiketten
  8. https://www.stoffenjournaal.nl/login
  9. https://www.stoffenjournaal.nl/register
 10. https://www.stoffenjournaal.nl/#waarom
 11. https://www.stoffenjournaal.nl/#waarom
 12. https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS6.html
 13. https://www.stoffenjournaal.nl/stoffenjournaals
 14. https://www.stoffenjournaal.nl/voorraadbeheersysteem
 15. https://www.stoffenjournaal.nl/adr-gevaarlijke-stoffen-lijst
 16. https://www.stoffenjournaal.nl/gevaarsetiketten
 17. https://www.stoffenjournaal.nl/PGSLijsten
 18. https://www.stoffenjournaal.nl/register
 19. https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
 20. https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
 21. https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
 22. https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
 23. https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
 24. https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
 25. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen
 26. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-30592.html
 27. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adr
 28. https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR
 29. https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS6.html
 30. https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
 31. https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
 32. https://www.stoffenjournaal.nl/ADR-klassen
 33. https://www.stoffenjournaal.nl/adr-gevaarlijke-stoffen-lijst
 34. https://www.stoffenjournaal.nl/gevaarsidentificatienummers
 35. https://www.stoffenjournaal.nl/CMR-stoffen
 36. https://www.stoffenjournaal.nl/gevaarsetiketten
 37. https://www.stoffenjournaal.nl/faq
 38. https://www.stoffenjournaal.nl/contact
 39. https://www.stoffenjournaal.nl/terms
 40. https://www.stoffenjournaal.nl/privacyStatement
 41. https://www.stoffenjournaal.nl/about
 42. https://www.stoffenjournaal.nl/prijzen
 43. https://www.stoffenjournaal.nl/sitemap

  Hidden links:
 45. https://www.stoffenjournaal.nl/
 46. https://www.stoffenjournaal.nl/adr-gevaarlijke-stoffen-lijst?clp_code=GHS01&gevaar=explosief
 47. https://www.stoffenjournaal.nl/adr-gevaarlijke-stoffen-lijst?clp_code=GHS02&gevaar=ontvlambaar
 48. https://www.stoffenjournaal.nl/adr-gevaarlijke-stoffen-lijst?clp_code=GHS03&gevaar=brand-bevorderend
 49. https://www.stoffenjournaal.nl/adr-gevaarlijke-stoffen-lijst?clp_code=GHS04&gevaar=houder-onder-druk
 50. https://www.stoffenjournaal.nl/adr-gevaarlijke-stoffen-lijst?clp_code=GHS05&gevaar=corrosief
 51. https://www.stoffenjournaal.nl/adr-gevaarlijke-stoffen-lijst?clp_code=GHS06&gevaar=toxisch
 52. https://www.stoffenjournaal.nl/CMR-stoffen
 53. https://www.stoffenjournaal.nl/CMR-stoffen
 54. https://www.stoffenjournaal.nl/stoffenjournaal-voordelen
 55. https://www.stoffenjournaal.nl/stoffenjournaal-zekerheid
 56. https://www.stoffenjournaal.nl/veiligheid-stoffenopslag
 57. https://www.stoffenjournaal.nl/stoffenjournaal-beschikbaarheid
 58. https://www.stoffenjournaal.nl/