home | free vpn | free proxy | web proxy | premium vpn
Domain: school.mangara.in

  [1]Mangara St. Thomas LP School

marquee

  ൊോ ാാിി
  ി്ും ു്്
  ്്െ്ാി
  െു്്
  ു്ോ് ാൂി
  ം ാി്ു o
  ാ്്് ോി്ു o
  ൈ് ്്ിെ ോ്്
  ോി്് ുു o
  ുി്ം ാി്ു...
  #BreakTheChain

OnlineClass

                [2]Admission

  No posts.
  No posts.
  [3]Home

  ോി്-19 ാ്്ി്
             2021-22 ്ാ
     ്്ിേ്ു്
       ്ി് ്ൈ്
     ിും ്ുാ്
  ി്ി്ിി്ുാ&#
      3405;. LKG ു് ാാം
     ്ാ് െ െ്്
  ോ്. ്. ി. ്്ൂ്
       ംിെ്് ്
     ്ി് ്ുാ്
         ുെ ് ്്
      ്ി്് െ്്
        ്ാ ി്്
           ൃ്ാി
        ൂി്ി്ു.
                [4]Admission

ൂു് ി്്്്
ിി്ു :

ി്്്

ു്ി
(െ്ി്്്്) :

[5]+919539091708

  ി്്് െീ
  (്്ാി)

  [6]+918157802709

  ി (്്ാി)

  [7]+916238497648

  ീ (്്ാി)

  [8]+919495325636

  ീ് (്്ാ്)

  [9]+919425442636

  ോി (്്ാി)

  [10]+919048047710

  ോ് (PTA ്ി്്)

  [11]+919495416492

          ി ്്ാ
          ്്ാ്...
   LKG ു് ാാം ം െ
   -ാ്േ ി്ി്
        ി് ിീം...
   LSS - ്ോ്ി്് ്
       ീ്ി് ി്
           ിീും
         േ്്ും...
    ്ാ്്് ്ാ്
  ൂു്, ്്ോ . ി
               ാ്..
        # St. Thomas LP School, Mangara V 5.0.2 2021

  Powered by [12]Blogger.
   __________________________________________________________________

  Powered by [13]Mangara Online * Made with cH [14]brainwave technology
  Inc(TM) Mangara, Kannur 581
   __________________________________________________________________

References

  1. https://school.mangara.in/
  2. https://m.youtube.com/user/itsvicters/videos
  3. https://school.mangara.in/
  4. https://forms.gle/Wb6VqK7uNKGrLUYy8
  5. tel:+919539091708
  6. tel:+918157802709
  7. tel:+916238497648
  8. tel:+919495325636
  9. tel:+919425442636
 10. tel:+919048047710
 11. tel:+919495416492
 12. https://draft.blogger.com/
 13. https://www.mangara.in/
 14. https://www.bwave.in/